خدایا قوی بودنت را میفهمم ... احتیاجم را هم به تو ... وقتی اینقدر ضعیف خلق شده ام 

/ ارحم عبدک الضعیف ./

برای دلت غصه می خورم ! 

/چی میکشی از دست من و امثال من خدایا ... قربون اون دل شکسته ت برم ./
یکی مث یوسف بخاطر خوشگلی و ﺯﮐﺎﻭﺗﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ . . . 

ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻣﺜﻪ ﻣﻦ . . . . . . ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﻭ ﻣﺘﺎﻧﺖ ﻭ ﺟﺬﺍﺑﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﯿﻨﻢ 

واسه شما پست بذارم ! نه واقعا درسته!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ﺍﮔﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﭼﺮﺍﺯﻥ ﺁﺧﻮﻧﺪﺍ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻫﺴﺘﺪ؟؟؟؟
.
.
.
.
.
.

ﭼﻮﻥ ﺍﻭﻧﺎ ﺭﻭ ﺗﻮﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻢ ﻭ ﻭﻓﺎﺕ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻭ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺯﻧﺎﺷﻮﻧﻮ ﺗﻮﻋﺮﻭﺳﯽ
ﻫﺎ با یه من آرایش انتخاب میکن