آغا دیروز دو تا شورت گیاهی خریدم !!! وقتی میگوزم ... بوی گل گاو زبون و عرق نعنا میاد !!! بیای خونمون فکر میکنی رفتی عطاری !!!
شبا موقع خواب دوتا سنگ با خودم میبرم تو رختخواب یکی واسه خاموش کردن لامپ یکی هم واسه اینکه مطمئن بشم پنجره رو بستم...!! دکتر رفتم ها ولی پول ندارم قرصامو بگیرم !!!!هوی زندگی! اهای اهوی هیچی.... بابا هیچی ای بابا!!! تو همینجوریشم کشتیمون با تو نمیشه حرف زد میای ازینی ک هستیم بدبخت تر میکنی! هیچی هیچی راحت باش

هوی زندگی!


اهای ...اهوی
هیچی....


بابا هیچی 

ای بابا!!!
تو همینجوریشم کشتیمون 
با تو نمیشه حرف زد میای ازینی ک هستیم بدبخت تر میکنی!

هیچی هیچی راحت باش


یه روز خوب با دوستام ! اون سمت راستیه ک عینک زده منم☺ خخخخخخخ

دو روز خوب بآ الهام و محبوبه از طرف کانون رفتیم چآلوس


بَسی خوش گذشت :) هآهآ   کلیک  کلیک