عکس و تصویر جالب

روانشناسی سایز پا:

★ ☆ ✮ ✯★ ☆ ✮ ✯★ ☆ ✮ ✯★ ☆ ✮ ✯

سایز پا 36: ترسو و وابسته
سایز 37:موزی و جذاب
سایز 38: حساس و زود رنج
سایز 39 : هیجانی و مغرور
سایز 40 : شیطون و مغرور
سایز 41: عصبی و لجباز
سایز 42: عشقی و باحال
سایز 43 : شوخ و جذاب
سایز 44 : پر حرف و تنوع طلب

حالا سایز پات کدومه؟؟؟