سلآم عَرض مُکنـَم  ملّـت 

تولد

 بـَند بند دلـت بـَندہ . . . . بـِـہ بَـند بَـند دلـت بـَندِـہ 

 دلـبـَند بــَندـہ " تــولـُدت مــُبآرَکـــ  "  

 تــولــدہ هِے هوووو  

 تَفـلد تفلُـدت مِبـآرَک تآنـسو خُلـمّ  نععع بعَخشے آجـیِ گُلمّ  

 نمیدونم چے جورے اِنرژے پآیِ تَولُد بـِزآرم دیــہ مَسخرہ نکـُלּ جـآלּ عَمّـت  

 831216_smilie_love_001.gif  این آهنگــو بِـگوش ~>  cl!ck  519213_800179.gif

مبآرک مُبآرک تولدت مِبآرک  هووو دَس دَس 

گـآو وُ الآغ وُ اردَک  کبریت وُ گـآز و فـَندک
 جـوجـِـہ و مـُرغ و لـَک لـَک تــَولـُدت مـبآرکـــ  

   امــروز خـورشید شآدمآنه‏ تـَریـלּ طلوعَـش رآ  کـَرد  

 و دُنیــآ رَنگــِ دیـگـَرے خـوآهـَد گِـرفـت 

 قـَلبهآ بـِـہ مُنـآسِبـَت آمـَدنـت خوشآمـَد خوآهـَند گـُفـت 

 فـرشتـِـہ آسِـمآنے سآلــروزِ  زمیــنے شُـدنـِت مـُبـآرَکــ . . .  


ایـלּ چـَندُمیـלּ تـولـُد تـوسـت ؟? 

ایـלּ چـَندُمیـלּ بـآرِخِـلقَت است ؟? 

و َ چـَندُمیـלּ انفجـآرِ سُـکوت ؟? 

چـَندُمیـלּ لَبخـَند آفـَرینـِش ؟? 

خـورشید رآ چَنـدُمیـלּ بـآر است کـِـہ مـیبینـے ؟? 

وَ پـروآنـِـہ سـآعـَتهآ چـَندُمیـלּ بـآر اَست کـِـہ مـیچَـرخـَد ؟? 

وَ ثـآنیـہ چنـدُمیـלּ بـآر اَسـت کِــہ بـِـہ احتـرآم تـو بـرمیخـیزَد ؟? 

چندمیـלּ بار است کـہ مجدداً نفس میکشے ؟? 

چـَندُمیـלּ دم ؟? 

چـَندُمیـלּ آלּ 

آـہ کـِـہ تـــو چـِقـدر خـوشبـَخـتــے ؟? 

وَ جـَهـآלּ چـِـہ پــُرغـوغـآسـت

کـِه بیـنَهـآیـتُـمـین تـَولــُد تــو رآ جـَشن میگـیـرَد . . .


تولد


♥♥♥♥♥

 تآنسو جونم .. عشقم ببخش کـہ کنآرت نیستم  659518_icon_biggrin.gif

 تـآ روے مآهتو ببوسم و یـہ هدیـہ اے کـہ برآزندت باشـہ تقدیمت کنم 

 ایـלּ کوچیک تریـלּ کآرے بود کـہ 

 برآے خوشحآل کردنت تو ایـלּ روز قشنگ از دستم بر اومـد 


امیدوآرم سآلیآنِ سآل زیر سآیـہ عزیزآنت زندگیِ بآ عزتُ قشنگے پشت سر بذآرے 

 و خوشبختیُ اونطور کـہ سزآوآرِ توست تجربـہ کنے آبجیم  

 اینم کیـــکِ تولـــدت، امیدوآرم ے روز بیآد کـہ 120 تا شمع روش بچینے  

کیک تولد

.

.

.

.

.

از دور میبوسـمت عــزیــزم  

کآدوهآتونو رو وَکُنیـــدآ 


اوّلش خودمّ ~> بِــفِــشـــآر  


اینــــو مینـــآ درست کرده ~> بـکـلیـکـــ 


اینــو الهــآم جون برآی تآنــسو گرفتـــه


اینآ رو هم دآدآش مجتبی عزیز لطف کرده 


 مـشی جونــمم کـــه : 


خیلی خوشگلن  .. من حسودیم میشه هآآآآ