روحت شاد جوون هنرمند ...

در اثر سکته قلبی :(((

خدایش بیامرزه ...

درگذشت علی طباطبایی,مرگ سید علی طباطبایی,علی طباطبایی مرد,فوت سید علی طباطباییدرگذشت علی طباطبایی,مرگ سید علی طباطبایی,علی طباطبایی مرد,فوت سید علی طباطبایی