ﯾﻪ دختره ﯾﻪ ﺷﻌﺮﯼ ﻧﻮﺷﺘﻪ :
 ﺍﺗﻞ ﻣﺘﻞ ﻣﻮﺵ ﻣﻮﺷﯽ ! ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻟﻢ ﭘﺲ ﮐﻮﺷﯽ؟

 ﺩﻟﻢ ﺷﺪﻩ ﻗﻠﻤﺒﻪ ﻧﮑﻨﻪ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺷﯽ؟ ! 

 میگن حافظ شعر و شاعری رو ول کرده دروازه شیراز داره بلال می فروشه

ای بابا شمام م کل دارید هههههههه


. ﺷﻨﮕﻮﻝ ﻣﻨﮕﻮﻝ 2015
.
.
.
.
.
.
.
ﺗﻖ ﺗﻖ ﺗﻖ ﺗﻖ <<<
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﻨﻢ ﻣﻨﻢ ﻣﺎﺩﺭﺗﻮﻥ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ
(ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ)
ﺳﺮﻭﺍﻥ ﺟﻌﻔﺮﯼ ﻫﺴﺘﻢ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺗﻮﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ

به همین چراغ چشمک زن وای فای قسم اگه اینو شنیده بودین


بلی بلی خللل تررر :) #خل.وضع


من برم کمی خجالت بکشم :)

من برم یکم خجالت بکشم  خ خ خ 

یوهوووووو کسی نیس ؟


کلمه مگس رو برعکس کن هاپو هاپو چخه چخه به من چه خواستی برعکس نکنی