هیسسسسسسس آرامش بگیر☺

هیسسسسسسس آرامش بگیر

شخصیت دوست داشتنیم #پسر#عمه_زا ♡

همچین عزا گرفتیـن مهر داره میاد و مدرسه و دانشگاه

انگار قراره درس بخونیم

 یه ۴ ساعت دری وری گفتن خندیدن به معلم و استاد که

 این حرفا رو نداره
شوهره به زنش میگه:

من خیلی بهت لطف کردم که بدون اینکه قیافتو بببنم باهات ازدواج کردم! 

زنه میگه:

بببن من چقدر بهت لطف کردم که قیافتو دیدمو باهات ازدواج کردم!! 

خخخخ


پسره خشتکش با اسفالت 2 سانت فاصله داره!!!

کمربندو رو زانوهاش میبنده!!!

!

ابروهاشیطونی!

موهاشم زری خانم درست میکنه!....................یقه لباسش برای شیر دادن بچه خوبه

بعد هی پست میزاره،مورد داشتیم دختره اینجوری ،اونجوری...!!

عزیزم شما بگو چند روز به زایمانت مونده برات کمپوت بیاریم


اینجوری نه اونجوری

پسره ده سالشه پست گذاشته مرا بخاطر خودم بخواهید!!!

 اونوقت من همسن این بودم فک میکردم کفشدوزک واقعا کفش میدوزه 

زنه به شوهرش میگه: ﺑﺮﻭ ﻳﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻭﺍﺳﻢ ﺑﮕﻴﺮ شوهره: ﻛﻮﻻ ﻳﺎ ﭘﭙﺴﻲ زنه : ﻛﻮﻻ شوهره: لایت ﻳﺎ ﻋﺎﺩﻱ زنه : لاﻳﺖ شوهره: ﻗﻮﻃﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﺸﺔ زنه : ﻗﻮﻃﻲ شوهره: ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺎ ﺑﺰﺭﮒ زنه ...


زنه به شوهرش میگه:

ﺑﺮﻭ ﻳﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻭﺍﺳﻢ ﺑﮕﻴﺮ

شوهره: ﻛﻮﻻ ﻳﺎ ﭘﭙﺴﻲ

زنه : ﻛﻮﻻ

شوهره: لایت ﻳﺎ ﻋﺎﺩﻱ

زنه : لاﻳﺖ

شوهره: ﻗﻮﻃﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﺸﺔ

زنه : ﻗﻮﻃﻲ

شوهره: ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺎ ﺑﺰﺭﮒ

زنه : ﺍﺻﻼ ﻧﻤﻴﺨﺎﻡ .. ﻭﺍﺳﻢ آﺏ ﺑﻴﺎﺭ

شوهره: ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ

زنه : آﺏ ﻣﻌﺪﻧﻲ

شوهره: ﺳﺮﺩ ﻳﺎ ﮔﺮﻡ

زنه : ﻣﻴﺰﻧﻤﺘـــــــــا

شوهره: ﺑﺎ ﭼﻮﺏ ﻳﺎ ﺩﻣﺒﺎﻱ
زنه:ﺣﻴﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻥ

شوهره: ﺧﺮ ﻳﺎ سگ

زنه : ﮔﻤﺸﻮ ﺍﺯ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﺎﻡ

شوهره: ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺩﻭ

زنه : ﺑﺎ ﻫﺮﭼﻲ ﺑــــــﺮﻭ ﻓﻘﻂ ﻧﺒﻴﻨﻤﺖ

شوهره: ﺑﺎﻫﺎﻡ ﻣﻴﺎﻱ ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻡ

زنه : ﻣﻴﺎﻡ می کوﺷﻤــــــــﺖ

شوهره: ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻳﺎ ﺳﺎﻃﻮﺭ

زنه : ﺳﺎﻃـــــــــﻮﺭ

شوهره: ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻢ ﻣﻴﻜﻨﻲ ﻳﺎ ﺗﻴﻜﻪ ﺗﻴﻜﻪ

زنه : ﺧـــــﺪﺍ ﻟﻌﻨﺘﺖ ﻛﻨﻪ .. ﻗﻠﺒﻢ ﻭﺍﻳﺴﺎﺩ

شوهره: ﺑﺒﺮﻣﺖ ﺩﻛﺘﺮ ﻳﺎ ﺩﻛﺘﺮﻭ ﺑﻴﺎﺭﻡ ﺍینجا.. 


.زنه زنگ زده رادیو میگه :

 50ساله با شوهرم ازدواج کردم خیلی بدبینه چیکار کنم؟

 . . . . . . . . 

. . . . . . . . 

 مشاور: یکمی دیگه تحمل کن... بلاخره یکیتون میمیرید