تلفظ صحیح چهارمین روز هفته کدام است ؟
چارشنبه؟
چاهارشنبه؟
چهارشنبه؟
هیچکدوم نیست عزیزم، سه شنبه صحیح است
حتما دانشجو هم هستی 


18+ پست بی تربیتی... 


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


به نام خدا


ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺩﻳﺪﻯ....


ﺩﺍﺭﻩ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭘﺴﺖ ﺧﺎک ﺑﺮﺳﺮﻯ ﻣﻴﮕﺮﺩﻩ ...


ﻣﻦ ﺩﻳﮕﻪ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻧﻤﻴﺸﻢ،

 ﻭﻟﻰ ﻳﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻦ ﺩﻫﻨﺸﻢ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻛﻦ...


ﻳﻪ ﺛﻮﺍﺑﻴﻢ برای من بنویس که کمکت ﮐﺮﺩﻡ ﻣﭽﺸﻮ ﺑﮕﻴﺮی!!!

(dd)  (dd)  (dd)

یـه زن تـو کـل زنـدگـیـش 2 کـیـلـو رژ لـب مـیـخـوره

و ایـن رژ لـب حـاوی 300 گـرم سـرب مـی بـاشـد

کـه 68 درصـد مـیـزان سـرطـان را در خـانـم هـا افـزایـش مـی دهد.....


پـسـرا مـیـخـنـدیـن..... 


مـتـوسـط مـصـرف اقـایـون هـم 4 کـیـلـو 30 گـرم .....


حـالـا هـی بـرو از ایـن و اون لـب بـگـیـر بـدبـخـت سـرطــان مـیـگـیـری مـیـمـیـری...


اصن زن آدم باید موهاش بلند و فر باشه 

که وقتی داره ظرف میشوره 
بری چنگ بندازی لای موهاش 
و سرشو بکشی عقب محکم بوسش کنی ... 
بعد اونم دردش بیاد 
با دستکش کفی بزنه تو گوشت بعد تو با کله بزنی تو دماغش 

بعدشم طلاق.....تمام ..... 
من برم قرصامو بخورم


اگـه بـدونـین مـن با نداشـتن

وای فای و لـب تـاپ و  اینا . . .
با گوشـی و مودم بی وای فای و ایـنترنـت همراه اول که 

سرعـتش از یـه لاکپُشـته فَلَج وهزارسـاله کمـتره ،
چجـوری بـا هـزار مصـیبت
پُسـتاتون و لایــــک میـکـنما
1 دل سـیر به حـالم اشـک میـریزیـن که هیــچ ، لایــک هام رو طَلا
میـگـیرین ..