برام پی ام اومده... از اتاق دویدم سمت گوشیم.....
مامانم تا منو دیده میگه :پی ام اومده برات، استخوون که پرت نکردن!!!!!
.
.
.
.
.
نابود شدم...میفهمى؟؟!!!نــــــــــــــــــــابووووووووووووود


دوتا سگ میخواستن باهم ازدواج کنن اقاسگه میگه : 
با من ازدواج میکنی ؟؟؟ 
سگ عروس میگه : 
با اجازه پدرسگم ، مادرسگم ، دوبرادرتوله سگم بعععععععععله............. 

رفتم سر یخچال گفتم مامان این شیره فاسد شده بندازمش دور؟ گفت نه بذار بابات بخوره حیفه!!!! 
روابط بسیار زیبایی دارن اینا,منم حاصل عشقشونم... 

به نظر شما کدام یک از موارد زیر صحیح است ؟ 

1ـ ماشین دستشویی داشته تو جوب سرپاش کردن ؟ 

2ـ میخ
به نظر شما کدام یک از موارد زیر صحیح است ؟ 

1ـ ماشین دستشویی داشته تو جوب سرپاش کردن ؟ 


2ـ میخواسته ماشینو تو جوب بشوره ؟ 


3ـ اومده از جوب بپره پاش لیز خورده ؟ 


4ـ رانندش زن بوده میخواسته پارک دوبل کنه؟ 


5ـ ماشین خره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!