بله منم میخواممممممم ⊙_______⊙

←◀◀باید اعتراف کنم پسرا فقط در مواقعی خیلی جذاب میشن:→▶▶


۱-پشت فرمون با حالت عصبی..→


۲-موقع دعوا سر مسائل ناموسی..→


۳-وقتی سر ابجیشون زور میگن..→


۴-وقتی مامانشونو میبوسن....→


۵-وقتی واسه تک دوس دخترشون یه خواستگارسیریش میادو دپرس میشن....→


وایییییی اوین از دست رفت داشتم از پله اتاق میومدم پایین لیز خوردمممم افتادممممم

دخترکی دو سیب در دست داشت
مادرش گفت :
یکی از سیب هاتو به من میدی ؟
دخترک یک گاز بر این سیب زد
و گازی به آن سیب !
لبخند روی لبان مادر خشکید !
سیمایش داد می زد که چقدر از دخترکش ناامید شده
اما دخترک یکی از سیب های گاز زده را به طرف مادر گرفت و گفت :
بیا مامان !
این یکی ، شیرین تره !
مادر ، خشکش زد
چه اندیشه ای با ذهن خود کرده بود ..!

هر قدر هم که با تجربه باشید
قضاوت خود را به تأخیر بیاندازید

من رفتم مدرسه بای بای