خیابان بابات ، بالاتر از چهار راه بابام . . . .


پسر مطهری در حال آدرس دادن به پسر دکتر شریعتی :|


اینو دیگه عمرا شنیده باشین!!????
عکس و تصویر -________-

عکس و تصویر طنز نیس واقعیته:-P:-P:-P:-P:-P