سایت تفریحی گیزمیز http://gizmiz.mihanblog.com 2018-09-17T20:05:31+01:00 text/html 2017-03-21T13:20:43+01:00 gizmiz.mihanblog.com ᓄـــפــــωـــטּ و علیکم سلام :| http://gizmiz.mihanblog.com/post/2538 <div align="right"><b><br>یه سلامی کنیم به دوستای قدیمی :)<br><br>اگه کسی هنوز هست و پیامم رو میبینه کامنت بذاره <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br></b><i>ارادت .. محسن </i>:))<br></div> text/html 2016-06-30T13:54:40+01:00 gizmiz.mihanblog.com تــانـــωـــפּ عکس نوشته جدید http://gizmiz.mihanblog.com/post/2533 <br><div align="center"><img alt="http://photos02.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/30/14/1467280775566376.JPG" src="http://photos02.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/30/14/1467280775566376.JPG" height="508" width="515"><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/30/17/500x421_1467290327499561.jpeg" alt="عکس و تصویر :/"><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/30/15/500x500_1467284231971872.png" alt="عکس و تصویر بعلهههههه"><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/30/16/500x500_1467289336341608.jpg" alt="عکس و تصویر خخخخخ"><br><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/30/14/500x519_1467281561085635.png" alt="عکس و تصویر اعتراف کنید من ک واقعا حالم بهم میخوره:-("><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/30/15/500x500_1467282830166990.jpg" alt="عکس و تصویر "><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/27/2/500x500_1466978456037199.jpg" alt="عکس و تصویر "><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/30/7/500x497_1467257065065942.png" alt="عکس و تصویر ههههه"><br><br><br></div> text/html 2016-06-22T10:53:46+01:00 gizmiz.mihanblog.com تــانـــωـــפּ خنده :)) http://gizmiz.mihanblog.com/post/2532 <img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/22/11/500x492_1466578879222910.JPG" alt="عکس و تصویر ..."><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/22/15/500x395_1466591911621621.jpg" alt="عکس و تصویر :)"><br><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/22/15/500x500_1466591541498919.jpg" alt="عکس و تصویر خخخخ"><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/22/14/500x464_1466589004794153.jpg" alt="عکس و تصویر :-P"><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/22/14/500x500_1466589028244430.jpg" alt="عکس و تصویر :-P"><br><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/22/14/500x500_1466588890074665.jpg" alt="عکس و تصویر خخخخ"><br><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/22/14/500x534_1466588057880437.jpg" alt="عکس و تصویر کیا اینجوری مرتب میکنن؟؟ خخخ"><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/22/13/500x500_1466584267931345.jpg" alt="عکس و تصویر بــآور کنـید نمــیدونمــ -_- مــن گـلم؟؟؟یـآ نـهـ گــل مـنهـ؟! یــآ اصـلا مــن جـفتشـمـ :/ یــآ ..."><br><br><br><br><br> text/html 2016-06-15T10:35:53+01:00 gizmiz.mihanblog.com تــانـــωـــפּ کمی خنده :)) http://gizmiz.mihanblog.com/post/2531 <div align="center"><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/15/11/500x330_1465973604470846.jpg" alt="عکس و تصویر نه خدا وکیلی دیده بودید؟؟میبینید من همیشه چیزای جدید بتون نشون میدم"><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/15/13/500x481_1465982133996600.png" alt="عکس و تصویر "><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/15/13/500x504_1465981129069625.jpg" alt="عکس و تصویر خخخخخ"><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/15/13/500x735_1465982929408557.jpg" alt="عکس و تصویر "><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/15/14/500x485_1465984551379266.jpg" alt="عکس و تصویر خخخ"><br><br><br><br></div> text/html 2016-06-07T21:13:51+01:00 gizmiz.mihanblog.com ᓅـاطــᓄــہ مــول کیـــجـــ♥ــا http://gizmiz.mihanblog.com/post/2530 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b>سلآم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>نمآز روزه هآتون قبول بآوشه :)&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>محتآج دعآتونم :)</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">+</div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000099">داستان کوتاه و وحشتناک:</font></div><div><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000099"><br></font></div><div><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000099"><br></font></div><div><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000099"><br></font></div><div><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000099"><br></font></div><div><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000099"><br></font></div><div><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000099"><br></font></div><div><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000099"><br></font></div><div><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000099"><br></font></div><div><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000099"><br></font></div><div><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000099"><br></font></div><div><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000099"><br></font></div><div><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000099"><br></font></div><div><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000099"><br></font></div><div><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000099">&nbsp;موجودی حساب شما برای انجام عملیات کافی نیست</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;````````</div><div><br></div><div><div><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000">غیرت این نیس وقتی یکی به خانومت نگاه کرد , دعوا راه بندازی&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000">غیرت اینه براش یه ماشین شاسی بلند بخری که کسی قدش نرسه بهش نگاه کنه....</font></div><div><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000">مگه نه خانماااا؟</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/19.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"></div></div></div> text/html 2016-06-04T07:05:09+01:00 gizmiz.mihanblog.com تــانـــωـــפּ تنظ :))) http://gizmiz.mihanblog.com/post/2529 <div align="center"><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/4/3/500x500_1464994138379261.jpeg" alt="عکس و تصویر "><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/3/22/500x411_1464975629487664.jpeg" alt="عکس و تصویر ههخخخخخخ"><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/4/1/500x408_1464989125587806.jpg" alt="عکس و تصویر خخخخ"><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/4/1/500x492_1464988605624403.jpg" alt="عکس و تصویر "><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/4/1/500x497_1464986459255510.jpg" alt="عکس و تصویر "><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/4/7/500x366_1465010086636550.jpg" alt="عکس و تصویر لطفاً به اشتراک بزارید برسه به دست اقدس خانم!!!!"><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/4/8/500x500_1465013955293357.jpg" alt="عکس و تصویر chi???:)"><br></div> text/html 2016-05-24T09:18:01+01:00 gizmiz.mihanblog.com تــانـــωـــפּ همچنان... :) http://gizmiz.mihanblog.com/post/2528 <img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/5/24/11/500x550_1464072013300109.png" alt="عکس و تصویر خخخخ"><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/5/24/11/500x462_1464073640883857.png" alt="عکس و تصویر خخخ"><br><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/5/24/13/500x478_1464079402623486.jpg" alt="عکس و تصویر "><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/5/24/13/500x481_1464080040931985.jpg" alt="عکس و تصویر خخخخ کسی حرفی چیزی نمیخواد بهش بگه(⌒▽⌒)"><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/5/24/12/500x455_1464077762045864.JPG" alt="عکس و تصویر ???"><br><br><br> text/html 2016-05-14T16:20:26+01:00 gizmiz.mihanblog.com تــانـــωـــפּ عکس نوشته http://gizmiz.mihanblog.com/post/2527 <img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/5/14/19/500x500_1463238207398969.png" alt="عکس و تصویر "><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/5/14/19/500x467_1463237645706395.jpg" alt="عکس و تصویر ☺"><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/5/14/19/500x467_1463237290195176.jpg" alt="عکس و تصویر والاااا خخخ"><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/5/14/20/500x493_1463239822813374.jpeg" alt="عکس و تصویر ^_^❤"><br><br> text/html 2016-05-05T08:12:29+01:00 gizmiz.mihanblog.com تــانـــωـــפּ اردیبهشت 95 http://gizmiz.mihanblog.com/post/2525 <img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/5/5/3/500x500_1462403362970811.jpg" alt="عکس و تصویر "><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/5/5/3/500x486_1462401925564209.jpg" alt="عکس و تصویر "><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/5/5/11/500x386_1462432529441666.png" alt="عکس و تصویر هخخخخخخخ"><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/5/5/11/500x486_1462431933592728.jpg" alt="عکس و تصویر خخخ"><br><br><br><br> text/html 2016-04-26T14:33:16+01:00 gizmiz.mihanblog.com ᓅـاطــᓄــہ مــول کیـــجـــ♥ــا http://gizmiz.mihanblog.com/post/2524 <div style="text-align: center;"><b><font color="#ff0000" size="6" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 28.8px; text-align: justify;"><br></span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/original/HamMihan-201518209312960342101447872228.6762.jpg"></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/original/HamMihan-20151536238212100531439464835.7476.jpg"></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هه اینــــم ازدواج کـــرد&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc" size="6" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="line-height: 28.8px; text-align: justify;"><br></span></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#6600cc"><span style="line-height: 28.8px; text-align: justify;">شامپو خریدم روش نوشته : شامپو را روی سرتان بریزید و به</span></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><font color="#6600cc"><br style="box-sizing: border-box; line-height: 28.8px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; line-height: 28.8px; text-align: justify;"><span style="line-height: 28.8px; text-align: justify;">موهایتان بمالید سپس با آب بشویید!</span></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><font color="#6600cc"><br style="box-sizing: border-box; line-height: 28.8px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; line-height: 28.8px; text-align: justify;"><span style="line-height: 28.8px; text-align: justify;">من میخواستم بریزم تو دهنم قرقره کنم، خدا خیرشون بده آگاهم&nbsp;</span><span style="line-height: 28.8px; text-align: justify;">کردن</span></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/35.gif"></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#ff0000" size="6" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 28.8px; text-align: justify;"><br></span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#ff0000" size="6" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 28.8px; text-align: justify;"><br></span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#ff0000"><span style="line-height: 28.8px; text-align: justify;">از سیاهی شب پرسیدم برای عشقم که تنهام گذاشت چی بنویسم؟؟؟</span><br style="box-sizing: border-box; line-height: 28.8px; text-align: justify;"><span style="line-height: 28.8px; text-align: justify;">.</span><br style="box-sizing: border-box; line-height: 28.8px; text-align: justify;"><span style="line-height: 28.8px; text-align: justify;">.</span><br style="box-sizing: border-box; line-height: 28.8px; text-align: justify;"><span style="line-height: 28.8px; text-align: justify;">.</span><br style="box-sizing: border-box; line-height: 28.8px; text-align: justify;"><span style="line-height: 28.8px; text-align: justify;">گفت بگیر بکپ بابا حالا خود تو چه تحفه ای هستی که عشقت باشه!</span><br style="box-sizing: border-box; line-height: 28.8px; text-align: justify;"><span style="line-height: 28.8px; text-align: justify;">اصن از سیاهی شب توقع نداشتم!!!&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; line-height: 28.8px; text-align: justify;"><span style="line-height: 28.8px; text-align: justify;">كلا سیاهی شب خیلی بی شعوره!&nbsp;</span><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; line-height: 28.8px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: initial;"><img src="http://hammihan.com/emotion/nemidoonam.gif" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 28.8px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: initial;"></span><span style="line-height: 28.8px; text-align: justify;">&nbsp;</span></font><img src="http://hammihan.com/emotion/hihi.gif" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 28.8px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: initial;"></font></b></div> text/html 2016-04-25T09:57:45+01:00 gizmiz.mihanblog.com ᓅـاطــᓄــہ مــول کیـــجـــ♥ــا http://gizmiz.mihanblog.com/post/2523 <div style="text-align: center;"><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"></p><div style="text-align: center;"><b><font size="6">مرده رفت گلفروشی برا زنش گل بخره …<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/04.gif" alt="" border="0" data-mce-src="../images/smileys/04.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></font></b></div><b><font size="6"><div style="text-align: center;">بعد از یک ساعت برگشت، به زنش گفت :<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/03.gif" alt="" border="0" data-mce-src="../images/smileys/03.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></div><div style="text-align: center;">هرچی فکر کردم دیدم تو خودت گلی برات کود خریدم !<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/10.gif" alt="" border="0" data-mce-src="../images/smileys/10.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></div><div style="text-align: center;">باقیمانده پیکر آن مرحوم فردا از مقابل خانه‌ی مادرش اینا تشییع خواهد شد<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/08.gif" alt="" border="0" data-mce-src="../images/smileys/08.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></div></font></b><p></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><b><font size="6"><br></font></b></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;"></p><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b><font size="6">بعضی پسرا تا وقتی مجردن، دراز بی خاصیت لندهور بیمصرفن.………</font></b></span></div><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b><font size="6"><div style="text-align: center;">اما به محض اینکه زن میگیرن، میشن، ؛ “”نور چشم ماااااااااااادر””….&nbsp;<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/19.gif" alt="" border="0" data-mce-src="../images/smileys/19.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></div><div style="text-align: center;">” “عزیز دل خواااااهررررررررر””<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/17.gif" alt="" border="0" data-mce-src="../images/smileys/17.gif" style="border: 0px; cursor: default;">&nbsp;! نه خدایی دقت کردین!<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/16.gif" alt="" border="0" data-mce-src="../images/smileys/16.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></div></font></b></span><p></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><b><font size="6"><br data-mce-bogus="1"></font></b></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><b><font size="6"><br data-mce-bogus="1"></font></b></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;"></p><div style="text-align: center;"><b><font size="6"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">خیلی دوست دارم یه بار رو کتابام خوابم ببره!&nbsp;</span><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/10.gif" alt="" border="0" data-mce-src="../images/smileys/10.gif" style="color: rgb(0, 128, 128); border: 0px; cursor: default;"></font></b></div><b><font size="6"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><div style="text-align: center;">مامان وبابام بیان باتحسین نگام کنن!&nbsp;<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/25.gif" alt="" border="0" data-mce-src="../images/smileys/25.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></div></span><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><div style="text-align: center;">.</div></span><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><div style="text-align: center;">.</div></span><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><div style="text-align: center;">ولی همیشه گوشی به دست خوابم میبره مامان وبابام میان به هم نگاه میکنن وباتاسف زیر لب میگن !!<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/21.gif" alt="" border="0" data-mce-src="../images/smileys/21.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></div></span><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><div style="text-align: center;">این هیچی نمیشه!!!&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><div style="text-align: center;">هرهرهر خنده داشت تو از من بدتری<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/13.gif" alt="" border="0" data-mce-src="../images/smileys/13.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></div></span></font></b><p></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><b><font size="6"><br data-mce-bogus="1"></font></b></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;"></p><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><b><font size="6">آدرس دادن خارجکی ها&nbsp;</font></b></span></div><b><font size="6"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><div style="text-align: center;">کوچه سانفرانسیکو منطقه ۱. پلاک ۴.&nbsp; ساختمان بلکبری. طبقه ۴ واحد ۱۸. &nbsp;</div></span><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><div style="text-align: center;">.</div></span><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><div style="text-align: center;">آدرس دادن ایرانیا&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><div style="text-align: center;">همینطور مستقیم بپیچ به چپ بعد از یکی دیگه آدرس بگیر<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/03.gif" alt="" border="0" data-mce-src="../images/smileys/03.gif" style="border: 0px; cursor: default;"><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/08.gif" alt="" border="0" data-mce-src="../images/smileys/08.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></div></span></font></b><p></p><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: rgb(128, 0, 128);"><br></span></div></div> text/html 2016-04-23T05:57:12+01:00 gizmiz.mihanblog.com تــانـــωـــפּ عکس نوشته طنز http://gizmiz.mihanblog.com/post/2522 <div align="center"><br></div><h1 class="post-text" align="center">انار خنده رو </h1><div align="center"><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/4/23/0/500x678_1461356879545301.jpg" alt="عکس و تصویر انار خنده رو"><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/4/22/23/500x500_1461353203232724.png" alt="عکس و تصویر "><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/4/22/23/500x465_1461352497056200.jpg" alt="عکس و تصویر استفاده کردین از معلوماتم خخخ"><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/4/22/23/500x500_1461350704923717.jpg" alt="عکس و تصویر والــــــا☺"><br><br></div> text/html 2016-04-14T09:11:35+01:00 gizmiz.mihanblog.com ᓅـاطــᓄــہ مــول کیـــجـــ♥ــا http://gizmiz.mihanblog.com/post/2520 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-20151864541856213791447652189.1281.png" alt="اَگه "></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 28.8px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="7"><b>اَگه " <font color="#ff0000">بِه اضافه ی</font> " <font color="#3366ff">خُــــــدا</font> باشی میتونی&nbsp;</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 28.8px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="7"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 28.8px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="7"><b>" <font color="#ff0000">مِنهای</font>" هَمه چیز زِندگی کُنی ...</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 28.8px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 28.8px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></div> text/html 2016-04-12T13:46:04+01:00 gizmiz.mihanblog.com ᓅـاطــᓄــہ مــول کیـــجـــ♥ــا http://gizmiz.mihanblog.com/post/2519 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: nasim; line-height: 28.8px; text-align: justify;"><b><font size="3">یه بار هم رفتم دست کشیدم رو آفتابه، ازش یه غول اومد بیرون . . . بهم گفت آرزو کن، گفتم یه خونه میخوام، گفت خب منگل من اگه خونه داشتم که خودم تو آفتابه نمیخوابیدم!!! حرفش خیلی منطقی بود لامصب!</font></b></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: nasim; line-height: 28.8px; text-align: justify;"><b><font size="3" color="#ff0000">اول خط سوار تاکسی شدم 1نفر مونده بود تاکسی پر شه بعد نیم ساعت یه دختره اومد راننده به شوخی گفت: خانوم ما 1ساعته منتظر&nbsp;شماییم.. دختره هول شد گفت: ببخشید خواب موندم.. . . . . . . .</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: nasim; line-height: 28.8px; text-align: justify;"><b><font size="3" color="#ff0000">&nbsp;ینی ما 4 نفر که ترکیدیم. خود تاکسیه از شدت خنده استارت نمیخورد...</font></b></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div> text/html 2016-04-04T06:24:28+01:00 gizmiz.mihanblog.com تــانـــωـــפּ پست جدید طنز :)) http://gizmiz.mihanblog.com/post/2518 <div align="center"><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/4/4/9/500x500_1459744535700967.jpg" alt="عکس و تصویر وقت بیدای جدی خخخخخخ"><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/4/4/7/500x506_1459738331110672.JPG" alt="عکس و تصویر والا خخخخ #M_o_h_a_m_m_a_d"><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/4/4/7/500x497_1459737310646174.jpg" alt="عکس و تصویر خخخ"><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/4/4/4/500x496_1459726281584527.jpg" alt="عکس و تصویر یوهههههههووووووو جغداااااااا خخخخخ"><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/4/4/3/500x500_1459725847032714.png" alt="عکس و تصویر :-D:-D:-D"><br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/4/3/23/500x499_1459711212299762.png" alt="عکس و تصویر خخخخخخخخخخخخخخ"><br></div>